Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Fabryka Małego Dizajnu obowiązuje od dnia 23.11.2016 roku

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Użytkownik – osoba która dokonała rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostało utworzone konto.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2014r., poz. 121);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fabryki Małego Dizajnu  
 5. Sklep internetowy (Sklep) – Fabryka Małego Dizajnu – galeria internetowa działająca pod adresem fabrykamelgodizajnu.pl Której właścicielem i administratorem jest ART Media Katarzyna Kabała, Charsznicka 50 25-851 Kielce Polska, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym ;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ART MEDIA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.)
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fabrykamelgodizajnu.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fabrykamelgodizajnu.pl prowadzony jest przez ART Media Katarzyna Kabała z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Charsznicka 50, 25 – 851 Kielce, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców posiadający numer NIP: PL 9591607358
  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fabryka Małego Dizajnu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fabrykamelgodizajnu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego może odbyć się na dwa sposoby:
   - Poprzez rejestrację, należy wypełnić formularz rejestracyjny,
   - Bez konieczności rejestracji, dokonując jednorazowego zakupu.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Fabryka Małego Dizajnu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego 
   - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fabrykę Małego Dizajnu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fabryki Małego Dizajnu
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fabryka Małego Dizajnu.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich 
   - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,  
   - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
   - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fabryki Małego Dizajnu, 
   - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 
   - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fabrykamelgodizajnu.pl dokonać wyboru towaru oraz podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   wartości zamówienia,  
   adresu dostawy,
   wybranej formy płatności,
   wybranego sposobu dostawy,
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fabryką Małego Dizajnu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia Nr…", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
    

Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi:
   -  od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia zapłaty przez Klienta za zamówienie, za produkty fizyczne, ręcznie wykonane,
   - od 1 do 2 dni za towary wysyłane drogą internetową (pliki pdf).
  4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.fabrykamelgodizajnu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia oraz rachunku.

Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki oraz wszelkie inne składniki.
  2. Ceny widniejące przy Produktach na stronie www.fabrykamelgodizajnu.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
  3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.
  4. Ceny mogą ulec obniżeniu lub podwyżce w przypadku jeśli  Fabryka Małego Dizajnu zdecyduje się dokonać przeceny.
  5. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Fabryce Małego Dizajnu jest przedpłata. Odbiór osobisty tylko po przedpłacie.
  6. Płatności można dokonać za pomocą:
   - przelewu tradycyjnego
   - przelewu natychmiastowego
   - karty płatniczej
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

Odstąpienie od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres ART Media Katarzyna Kabała podany w niniejszym Regulaminie.
  2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą wykonany na zamówienie.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z metkami, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ART Media Katarzyna Kabała ul. Charsznicka 50 25-851 Kielce. Towar powinien być odesłany Pocztą Polską przesyłką rejestrowaną tj. listem poleconym lub paczką. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną „za pobraniem”.
  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Fabryka Małego Dizajnu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail fabrykamalegodizajnu@gmail.com lub adres siedziby ART Media Katarzyna Kabała podany w niniejszym Regulaminie. ART Media Katarzyna Kabała zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Fabryka Małego Dizajnu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fabrykę Małego Dizajnu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ART Media Katarzyna Kabała ul. Charsznicka 50 25-851 Kielce, mailowo pod adres fabrykamalegodizajnu@gmail.com
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Fabryka Małego Dizajnu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fabryką Małego Dizajnu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Fabryką Małego Dizajnu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fabryki Małego Dizajnu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl